WELCOME TO VoIP MANAGEMENT SYSTEM

บริการโทรศัพท์ภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน


หน่วยงานที่มีความประสงค์จะขอใช้บริการ สามารถ Login โดยใช้ บัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย Login เพื่อขอใช้งานได้