รายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา


Model ชื่อหน่วยงาน หมายเลข เบอร์ภายนอก Status
Cisco ATA 186 สวส.ฝทส. Cisco ATA 03-1 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco ATA 186 สวส.ฝทส. Cisco ATA 03-2 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco ATA 186 สวส.ฝทส. Cisco ATA 02-1 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco ATA 186 สวส.ฝทส. Cisco ATA 02-2 ปกติ ใช้งานอยู่
Universal Device Template RMUTi-KRC ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 6945 เลขาอธิการบดี 1001 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สนง.เลขาอธิการบดี 1002 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 เลขานุการ ผอ. สอ. 1003 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สำนักงานกิจการสภา 1020 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 1045 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ผู้ช่วยอธิการบดี 1046 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ผู้ช่วยอธิการบดี 1046 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ผู้ช่วยอธิการบดี 1046 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ผู้ช่วยอธิการบดี 1046 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco TelePresence EX90 ConferenceRoomKorat 1048 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 9971 อธิการบดี 1111 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco ATA 186 Fax สนง.นครราชสีมา Cisco ATA 1313 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สนง.ตรวจสอบภายใน 1800 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ตรวจสอบภายใน 1830 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สถาบันชุณหะวัณ 1911 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สถาบันชุณหะวัณ 1912 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 วิทยาลัยระบบราง 1930 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 วิทยาลัยระบบราง 1931 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สถาบันอุตสาหกรรมการบิน(ชั่วคราว) 1935 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สถาบันอุตสาหกรรมการบิน(ชั่วคราว) 1936 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สำนักงานศูนย์สอบเที่ยบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ด้าน 1952 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สำนักงานศูนย์สอบเที่ยบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ด้าน 1955 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ศูนย์หนองระเวียง 1960 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ศูนย์ชุณหะวัณ 1990 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สนง.ชุณหวัณมหาลัย 1991 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สนง.อธิการบดี 2001 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สนง.อธิการบดี 2001 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สนง.อธิการบดี 2002 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สนง.อธิการบดี 2003 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สำนักงานกิจการสภา 2031 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 6945 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ 2091 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 6945 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2092 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 6945 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 2093 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 6945 รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย 2094 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 6945 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2095 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 6945 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ 2096 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 6945 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศ 2097 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สนง.ฝ่ายการเงิน 2142 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 การเงิน Counter Service 2143 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 การเงิน บริหารงานทั่วไป 2144 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สนง.ฝ่ายเบิกจ่าย 2163 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ทุ่งกุลาร้องไห้ 2172 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 6945 สำนักงานกองคลัง 2190 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ผอ.กองคลัง 2191 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 6945 กองกลาง 2209 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สารบรรณ มทร.อีสาน 2214 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 งานสารบรรณ มทร.อีสาน 2215 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สำนักงานฝ่ายพัสดุและออกแบบ 2234 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สำนักงานกองกลาง 2235 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 งานอาคารสถานที่และยานภาหนะตึก19 2236 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 งานบริหารสินทรัพย์ 2240 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 หน.งานบริหารสินทรัพย์ 2241 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สนง.งานบริหารสินทรัพย์ 2243 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 งานบริหารสินทรัพย์ 2244 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 งานบริหารสินทรัพย์ 2245 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สำนักงานยานพาหนะ 2251 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 งานเอกสารการพิมพ์ 2260 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 2261 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สนง.งานออกแบบสิ่งก่อสร้าง 2271 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ประกวดราคา 2280 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 หัวหน้างานพัสดุ 2281 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 งานตกลงราคา 2282 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 งานตกลงราคา 2282 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 พัสดุ งานจัดซื้อ 2283 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ผอ.กองคลังพัสดุ 2284 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 งานจัดซื้อ 2286 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 หัวหน้างานจัดซื้อ 2287 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 กฎหมายงานจัดซื้อ 2288 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2295 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ห้องผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ 2296 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ห้องถ่ายเอกสาร ประชาสัมพันธ์ 2297 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 แผนกบริหารงานทั่วไป(กองพัฒนา) 2310 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 รองอธิการฝ่ายกิจการนศ. 2311 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 แผนกบริหารงานทั่วไป(กองพัฒนา) 2330 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ศูนย์วัฒนธรรม(กองพัฒนา) 2340 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 แผนกงานกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา 2351 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 แผนกงานกีฬานักศึกษา 2352 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 แผนกงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 2362 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 แผนกงานสวัสดิการนักศึกษา 2370 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 แผนกงานกองทุน 2380 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 6945 กองพัฒนานักศึกษา 2391 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 แผนกงานพยาบาลและประกันสุขภาพ 2392 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 6945 กองนโยบายและแผน 2400 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ผอ.กองนโยบายและแผน 2410 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ฝ่ายนโยบายและแผน 2420 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์ 2430 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สนง.งบประมาณ 2435 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ฝ่ายงบประมาณ 2440 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน 2450 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 งานวิเทศสัมพันธ์ 2451 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ฝ่ายไอทีบริหาร 2460 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 กองนโยบายและแผน 2468 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สนง.ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร 2469 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ศูนย์ไต้หวันศึกษา 2470 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ศูนย์ศึกษานานาชาติ 2480 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 หน.ศูนย์ศึกษานานาชาติ 2481 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ศูนย์ศึกษานานาชาติ2 2482 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 9971 ผอ. สถาบันวิจัยและพัฒนา 2510 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สถาบันวิจัยและพัฒนา(ชั่วคราว) 2535 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สถาบันวิจัยและพัฒนา(ชั่วคราว) 2545 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สถาบันวิจัยและพัฒนา(ชั่วคราว) 2555 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 6945 วิจัยและพัฒนา 2590 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 กองบุคคลบริหารงานทั่วไป 2600 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ผอ. กองบริหารงานบุคคล 2610 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 กองบุคคลบริหารงานทั่วไป 2611 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 กองบุคคลบริหารงานทั่วไป 2620 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 กองบุคคลบริหารงานทั่วไป 2621 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 205กองบริหารงานบุคคล 2630 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 205กองบริหารงานบุคคล 2631 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 205งานสรรหาและสิทธิประโยชน์ 2640 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 205กองบริหารงานบุคคล 2652 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 205งานสรรหาและสิทธิประโยชน์ 2653 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 นิติกร 2660 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สำนักงานกฏหมาย 2670 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 6945 งานกำหนดตำแหน่ง 2690 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 กองบุคคลบริหารงานทั่วไป 2691 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 9971 ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการ 2710 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 หน.สำนักงานผู้อำนวยการ 2720 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 งานทะเบียนบริหารงานทั่วไป 2730 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 งานทะเบียนบริหารงานทั่วไป 2731 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 งานทะเบียนบริหารงานทั่วไป 2732 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 งานทะเบียนบริหารงานทั่วไป 2733 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 งานทะเบียนบริหารงานทั่วไป 2734 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 งานทะเบียนบริหารงานทั่วไป 2735 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 2740 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 2743 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 2744 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 หัวหน้างานฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 2745 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 งานทะเบียนบริหารงานทั่วไป 2750 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 หน.งานทะเบียนและวัดผล 2751 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 Counter สนง.ทะเบียน 2752 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 Counter2 สนง.ทะเบียน 2753 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 งานทะเบียนและวัดผล1 2754 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 งานทะเบียนและวัดผล2 2755 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 งานทะเบียนและวัดผล3 2756 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 งานทะเบียนและวัดผล4 2757 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 งำนทะเบียนและวัดผล 2758 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 รองผอ การงานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา 2760 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สวท.พัฒนาวิชาการ 2762 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สวท.พัฒนาวิชาการ 2763 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สวท.พัฒนาวิชาการ1 2766 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สวท.พัฒนาวิชาการ2 2767 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สำนักงานศึกษาทั่วไป 2771 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สำนักงานศึกษาทั่วไป 2771 ชำรุด
Cisco 3905 สำนักศึกษาทั่วไป(ชั่วคราว) 2771 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สำนักงานศึกษาทั่วไป 2772 ปกติ ไม่ได้ใช้งาน
Cisco 3905 สำนักงานศึกษาทั่วไป 2773 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สำนักงานศึกษาทั่วไป 2773 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สนง.ศึกษาทั่วไป 2773 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สำนักงานศึกษาทั่วไป 2774 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สำนักงานศึกษาทั่วไป 2774 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สำนักศึกษาทั่วไป 2774 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สำนักงานศึกษาทั่วไป 2775 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สำนักศึกษาทั่วไป 2775 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 6945 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2790 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 2799 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 6945 สนง.วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2800 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สนง.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2801 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 6945 สนง.วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2801 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 9971 สวส.ผู้อำนวยการ 2810 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 รองผอ สวส ฝ่ายบริหาร 2811 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 หัวหน้างานวิทยบริการ 2812 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สวส.งานบริหารทั่วไป 2813 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สวส.งานแผน 2814 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 หน.สนง.ผอ.สวส. 2820 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สนง.ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2821 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 รองผอ สวส ฝ่ายวิทยบริการ 2830 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สวส.แผนกงานสารบรรณและการเจ้าหน้าที่ 2831 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สวส.แผนกงานนโยบายและแผน 2846 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สนง.ห้องสมุด 2850 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ห้องสมุด ชั้น 4 2854 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ห้องจดหมายเหตุ 2859 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 5 2861 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ศูนย์การเรียนด้วยตนเองชั้น6 2862 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ศูนย์การเรียนด้วยตนเองชั้น6 2863 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สวส.แผนกเทคโนโลยีการศึกษา 2870 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สวส.เทคโนโลยีการศึกษาเค้าเตอร์ 2871 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สวส.แผนกอีเลิร์นิ่ง 2872 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สวส.ห้องประชุมมรกตอีสาน 2875 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 6945 สวส.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2880 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco ATA 186 สวส.ฝทส. Cisco ATA 01-1 2881 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 รอง ผอ. ITA สวส. 2881 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 6945 วิศวกรรมเครือข่าย 2882 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 6945 วิศวกรรมเครือข่าย 2882 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco IP Communicator 2882 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco Dual Mode for Android Palagon Mobile 2882 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco Dual Mode for iPhone Mongkhol iPhone 2882 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ระบบสารสนเทศ 2882 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สวส.ศูนย์สอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2883 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2884 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ห้องซ่อมคอมพิวเตอร์ 2886 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 แผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 2887 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco ATA 186 สวส.ฝทส. Cisco ATA 01-2 ไอทีบริหาร 2887 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 แผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 2887 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 แผนกงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 2888 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco Dual Mode for iPhone Prakai iPhone 2888 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 CL-Park 2891 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สนง.สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและวิ่งแวดล้อม 3005 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ศูนย์ภาษา 3006 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ 19-311 3012 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ห้องพักอาจารย์ สาขาท่องเที่ยว 3061 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 วิชาสังคมศาสตร์ พลานามัย 3063 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สาขาวิชามนุษยศาสตร์(ภาษาไทย) 34-906 3082 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 34-903 3084 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สำนักงานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 3111 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สำนักงานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 3112 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ห้องเก็บเครื่องมือ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 3113 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ห้องพักสำนักงาน 3124 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 หน.สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3131 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ห้องพักอาจารย์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3133 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3134 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ห้องสโตร์ 3135 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 6945 สนง.คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3190 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สนง.วิศวะฝ่ายบริหารทั่วไป 3191 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ฝ่ายแผนคณะวิศวะ(สืบค้น) 3192 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สนง.วิศวะฝ่ายบริหารทั่วไป 3193 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สนง.วิศวะฝ่ายบริหารทั่วไป 3194 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สโมสรนักศึกษาวิศวะ 3195 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 9971 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3199 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สนง.วิศวกรรมโยธา 3214 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สนง.วิศวกรรมโยธา 3215 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สนง.วิศวกรรมโยธา 3216 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 6945 สำนักงานวิศวกรรมโยธา 3216 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ห้องชลศาสตร์วิศวกรรมโยธา 3217 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สนง.วิศวกรรมอุสาหการ 3311 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 โรงงานช่างกลโลหะ 3323 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ห้องปฏิบัติการช่างกลโรงงาน 3330 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 โปรแกรมช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ 3340 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สาขาวิศวกรรมวัสดุ 3352 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 วัสดุและโลหะการ 3353 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สาขาเมคคาทรอนิกส์ 3414 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ห้องพัก สาขาเมคคาทรอนิกส์ 3415 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สนง.วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว 3430 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ห้อง LAB หลังการเก็บเกี่ยว 3435 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ห้องอาจารย์หลังการเก็บเกี่ยว 3436 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 3451 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 โรงงาน โปรแกรมช่างยน เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 3452 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 โปรแกรมช่างยน เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ชั้น 2 3453 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สำนักงานสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3551 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สนง.คณะบริหารธุรกิจ 3600 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 หัวหน้า สนง.คณบดี 3605 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ฝ่ายบริการวิชาการ1 3607 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 9971 คณบดี คณะบริหารธุรกิจ 3609 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 หัวหน้าสาขาการบัญชี 3617 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 หัวหน้าสาขาการบัญชี 3618 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สาขาวิชาการจัดการ 1404 3633 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สาขาวิชาการจัดการ 1404 3633 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สำนักงานสาขาวิชาการตลาด 3643 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สนง. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 3687 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ห้องสืบค้น คณะบริหาร 3688 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ฝ่ายบริหาร.คณะบริหาร 3689 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 แผนกงานการเงิน บัญชีและพัสดุ 3691 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 6945 สนง.คณะบริหารธุรกิจ 3694 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สนง.คณะบริหารธุรกิจ2 3695 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สนง.บริหารธุรกิจ3 3696 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะบริหาร 3697 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สำนักงานสาขาวิชาวิชาการเงิน 3698 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สาขาวิชาการเงิน 1405 3699 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 หัวหน้า สนง.คณบดี ศิลปกรรม 3700 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 3701 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 3702 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 3703 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 3704 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สารบรรณ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 3705 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 แผนกงานธุรการ 3706 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะศิลปกรรมฯ 3707 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพคณะศิลปกรรม 3708 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 9971 คณบดี คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 3709 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 3711 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ฝ่ายวิชาการ 3712 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 3721 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สนง.คณบดี กลุ่มสถาปัตยกรรม 3722 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สาขาวิชาทัศนศิลป์ 3731 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สนง.สาขาวิชาทัศนศิลป์ 3732 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3741 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สนง.สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3742 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3746 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สาขาวิชาออกแบบเซรามิก 3751 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ศีลป.โรงงานเซรามิก 3755 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ 3770 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3780 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สาขาสถาปัตยกรรม 3790 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 6945 สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 3790 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สำนักงานสาขาสถาปัตยกรรม 3791 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 3792 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สำนักงานสาขาสถาปัตยกรรมภายใน 3793 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สาขาจัดการผังเมือง 3794 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 4000 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 9971 คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 4001 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 4002 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 4003 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 รองคณบดีฝ่ายบริหาร 4005 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 4006 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 4007 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 6945 สนง.คณะวิทยาศาสตร์และศีลปศาสตร์ 4009 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์ 34-911 4223 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 หน.สาขามนุษยศาสตร(Eng) 4224 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สาขาวิชามนุษย์ศาสตร์ 34-909 4225 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สาขาเคมีประยุกต์ 4313 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 4316 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ 4332 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ 34-610 4335 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ 34-611 4336 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 34-404 4337 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 34-405 4338 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 34-306 4339 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 34-302 4340 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ห้องนักวิทยาศาสตร์ 4341 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและวิ่งแวดล้อม 4353 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 34-603 4355 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 34-605 4356 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4411 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4412 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 34-705 4413 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 34-704 4414 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สาขาไอซีที 4415 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 34-811 4416 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 34-812 4417 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 หัวหน้าวิทยาลัย 5010 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สารบรรณ 5011 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ 5011 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 พัสดุ 5012 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 บุคลากร 5013 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ห้องพักอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ 5013 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 พัฒนานักศึกษา 5014 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 วิชาการ 5015 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ห้องพักอาจารย์16A-105 5015 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 บริหารงาน 5016 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ห้องพักอาจารย์16A-106 5016 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 เทคนิคระบบราง 5017 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 บริหารธุรกิจ 5018 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ห้องพักอาจารย์16A-207 5018 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 บริหารธุรกิจ 5019 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 บริหารธุรกิจ 5020 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 กลุ่มการผลิต 5021 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 กลุ่มการผลิต 5022 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 กลุ่มโลหะและช่างกลโรงงาน 5023 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 กลุ่มโยธา 5024 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 กลุ่มไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 5025 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 กลุ่มช่างยนต์ 5026 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 กลุ่มจักรกลหนัก 5027 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ศูนย์บริการวิชาการ 5028 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 ศูนย์บริการวิชาการ 5029 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สถาบันบริการวิชาการ 5100 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สถาบันบริการวิชาการ 5101 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 สถาบันบริการวิชาการ 5102 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 แผนกงานบริการหอพักนักศึกษา1 6100 ปกติ ใช้งานอยู่
Cisco 3905 แผนกงานบริการหอพักนักศึกษา2 7100 ปกติ ใช้งานอยู่